KVKK Aydınlatma Metni

PeraPole Yazılım ve Bilişim Teknik San. Tic. A.Ş.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Destek (çözüm) Merkezi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PeraPole Yazılım ve Bilişim Teknik San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği;

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yönetilen PeraPole Destek (Çözüm) Merkezi kanalını kullanımınız kapsamında aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplerle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • PeraPole kullanıcılarına destek hizmetlerinin sunulması,
 • PeraPole kullanıcı ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ve /veya Tedarikçi memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • PeraPole kullanıcısı ve müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 • PeraPole kullanıcısı ve müşteri memnuniyetinin analizlerinin yapılması

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • 1. PeraPole kullanıcısı ve müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
 • 2. Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • 4. Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • 5. İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, meşru menfaatimiz kapsamında hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda Şirketimizin PeraPole internet sitesi üzerinden ve /veya sistemimize yapmış olduğunuz kayıt üzerinden e-posta, arama veya whatsapp hatlarımız ile Destek Merkezi platformunu kullanmanız dolayısıyla ilgili platform(lar) üzerinden Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize yönelik olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “PeraPole Kişisel Veri Sahibi Basvuru Formu.pdf” ile yapabilirsiniz

Başvuru Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak ulaştıracaktır.

Ancak, bu işlem ücretsiz olmak ile birlikte, talebinizin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.